REGULAMIN

1. Świadczący usługę przyjmuje zlecenia czyszczenia, prania, prasowania, maglowania asortymentów, posiadających oznakowanie producenta zawierające określenia:

  • składu surowcowego produktu;
  • sposobu konserwacji produktu.

2. Przyjmowany do pralni asortyment czyszczony jest zgodnie ze wskazówkami na wszywce konserwacyjnej producenta. Asortyment nieposiadający oznakowania określonego w pkt. 1 Regulaminu przyjmowany jest do czyszczenia, prania, prasowania lub maglowania na odpowiedzialność Klienta.

3. Świadczący usługę na etapie oceny stanu zabrudzenia każdorazowo poinformuje Klienta o ograniczeniach związanych z wykonaniem usługi, tzn. braku możliwości jej efektywnego wykonania, niebezpieczeństwie wystąpienia niepożądanych zmian, zastrzeżeniach do wskazówek na wszywce konserwacyjnej producenta.
W powyższych przypadkach Świadczący usługę przystąpi do usługi po uzyskaniu zgody Klienta na poniesienie ryzyka wystąpienia wad w wyniku jej wykonania.

4. Klient pralni zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia kieszeni, poinformowania o ewentualnych plamach, określenia ich pochodzenia, wskazania rozdarć i dziurek.

5. Termin wykonania usługi wynosi 48 godzin od momentu przyjęcia garderoby.

6. W chwili oceny stanu zabrudzenia i możliwości przyjęcia zlecenia wyczyszczenia asortymentu, pracownicy naszej firmy ustalą z Klientem szczególne warunki wykonania usługi, które mogą być za wiedzą Klienta odnotowane na formularzu „Potwierdzenie przyjęcia”. Ustalenia te stanowią część umowy pomiędzy Świadczącym usługę a Klientem.

7. Opłata za usługę pobierana jest po wykonaniu usługi. Płatności są przyjmowane z wykorzystaniem terminali kart płatniczych lub gotówką.

8. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie cennika, dostępnego w punkcie przyjęć oraz na stronie internetowej.

9. Świadczący usługę ma prawo odmówić przyjęcia usługi lub odmówić jej wykonania.

10. Efekt wykonania usługi należy sprawdzić w chwili odbioru. Późniejsze zgłoszenie reklamacji nie może przekraczać 24godzin od momentu odbioru asortymentu oraz wymaga wykazania przez Klienta, że usterka powstała w pralni, klient musi posiadać paragon fiskalny oraz kopię pokwitowania.

11. Świadczący usługę nie odpowiada za wady fizyczne, gdy:

  • powstały one w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta, np. niewłaściwym oznakowaniu konserwacyjnym wyrobu przez producenta (art. 641 w zw. z art. 559 kc);
  • Klient sam spowodował wadliwość asortymentu, np. udzielając pracownikom Świadczącego usługę wskazówek, od których nie chciał odstąpić (art. 641 kc);
  • Klient wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadach w chwili odbioru i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń (art. 638 w zw. z art. 557 §1 kc);
  • wada powstała po wydaniu rzeczy Klientowi (art. 559 kc).

12. Klient w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

13. W razie nieodwracalnego uszkodzenia asortymentu z przyczyn leżących po stronie Świadczącego usługę, Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości asortymentu w chwili oddania go do prania. Asortyment, za który Klient otrzymał odszkodowanie, pozostaje u Świadczącego usługę.

14. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Świadczącym usługę a Klientem asortyment będący przedmiotem wykonanej usługi może zostać poddany ocenie niezależnego eksperta.

15. Świadczący usługę oświadcza, że powierzony asortyment przez Klienta jest objęty ubezpieczeniem przez COMPENSA.

16. Asortyment po czyszczeniu wydawany jest na podstawie formularza „Potwierdzenie przyjęcia”. W przypadku zagubienia wyżej wymienionego nośnika informacji asortyment może zostać wydany tylko i wyłącznie Klientowi, który przekazał asortyment do czyszczenia, po potwierdzeniu tożsamości.

17. Świadczący usługę nie pobiera opłat za odbiór oraz dostawę asortymentu do miejsca zamieszkania Klienta.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.